Onze Voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Logodesk. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Logodesk, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door akkoord te gaan met de voorwaarden verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 augustus 2008.

1. Definities

Website:
 een samenhangend geheel van digitale internetpaginas inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

Logo:
  is een grafisch ontwerp met als doel  een imago van een bedrijf of organisatie te ondersteunen en te versterken. Ook moet het de herkenbaarheid vergroten en een goede eerste indruk maken.

Onderhoud van een website:
het door Logodesk inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.

Opdrachtgever:
de natuurlijke of rechtspersoon met wie Logodesk een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.


2. Toepasselijkheid

Door ondertekening van een overeenkomst met Logodesk verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Logodesk en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Logodesk opgenomen wordt.
Het aanvinken van de checkbox (selectievakje) onderaan de bestelformulieren heeft dezelfde waarde als  ondertekening van een overeenkomst.

3. Aanbieding en acceptatie

Alle offertes en prijsopgave door Logodesk zijn geheel vrijblijvend.
Offertes en prijsopgave door Logodesk blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Logodesk. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Logodesk zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Logodesk niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Degene die de opdracht geeft, verklaart daarmee tekeningbevoegd te zijn voor de onderneming.
Een opdracht kan geweigerd worden als de identiteit van de opdrachtgever onvoldoende duidelijk is.

4. Uitvoering van de overeenkomst

Logodesk zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Logodesk het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Logodesk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Logodesk worden verstrekt.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Logodesk zijn verstrekt, heeft Logodesk het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Logodesk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Logodesk is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Logodesk de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien door Logodesk of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Opdrachtgever vrijwaart Logodesk voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Duur en beeindiging

Het ontwerpen van een nieuwe website door Logodesk voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website,  logo ontwerp of overige grafische ontwerpen.

Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen Logodesk en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
Logodesk kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Logodesk gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

Logodesk heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beeindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

 

6. Levering en levertijd

Logodesk gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.

Bij het ontwerpen van een nieuwe website of grafisch ontwerp maakt Logodesk eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Logodesk . Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat Logodesk ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp.

Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Logodesk over tot het voltooien van de volledige website.

Mocht Logodesk onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Logodesk alleen schriftelijk ingebreke worden gesteld, waarbij Logodesk een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
Door Logodesk gemaakte websites of grafische ontwerpen worden op een nader te specificeren wijze (ftp, e-mail, diskette of cd-rom) aan de opdrachtgever verstrekt.


7. Overmacht


Logodesk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Logodesk als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Logodesk alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Logodesk geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Logodesk tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

 

8. Prijzen

Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
Wijzigingen in de tarieven worden door Logodesk minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.


9. Betaling


Na verzending van het bestelformulier met goedkeuring van deze voorwaarden krijgt dit  de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het ontwerpen van  een grafische ontwerp(en) of een website gesloten tussen de opdrachtgever en Logodesk en is de opdrachtgever betalingsverplicht.

De opdrachtgever dient 30% van het bruto totaalbedrag van het bestelde pakket als voorschot  te voldoen alvorens  een voorontwerp werd aangemaakt. Aanbetaling dient plaatst te vinden binnen 14 dagen na het afsluiten van het contract, op bankrekening 610-5404330-66 o.v.v. "Aanbetaling". Logodesk houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat het voorschot  is ontvangen. Voor Logoshop wordt eerst het volledig bedrag betaald alvorens wordt overgegaan tot bewerking van het logo.

De opdrachtgever dient na oplevering van de ontwerpen of website het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. Logodesk stuurt hiertoe een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.  De facturen worden via email gestuurd in pdf formaat en beveiligd zodat deze niet meer aangepast kunnen worden.

Bij een onderhoudscontract voor een website wordt door Logodesk aan de opdrachtgever elk jaar  een factuur gestuurd, tenzij er gedurende het betreffende jaar  geen onderhoud is uitgevoerd door Logodesk. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Logodesk het verschuldigde bedrag te voldoen.

In genoemde gevallen behoudt Logodesk zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke.

De betaling van elk gefactureerd bedrag, belasting inbegrepen, dient contant voor of op de vervaldag te geschieden op de bankrekening van Logodesk zonder kosten voor Logodesk. Op alle sommen niet betaald op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 12% per jaar verschuldigd zijn. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag ten gevolge van nalatigheid of slechte wil of zonder ernstige redenen en na vergeefse ingebrekestelling, zal het verschuldigd saldo, van rechtswege verhoogd worden met 12% met een minimum van 20 Euro. Zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, ten titel van conventioneel strafbeding en onverminderd andere kosten. Logodesk heeft het recht om een website en overige (grafische ontwerpen)  buiten gebruik te stellen wanneer het factuur niet op de vervaldatum is voldaan.

Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Logodesk hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

Indien Logodesk abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Logodesk het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde werk  vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Logodesk heeft voldaan.

Binnen 3-7 werkdagen na betaling van de opdracht (afhankelijk van het gekozen pakket) zal Logodesk een ontwerpvoorstel per e-mail voorleggen. De opdrachtgever zal daarop uiterlijk binnen 10 werkdagen zorgvuldig en duidelijk reageren om de ontwerper een duidelijk beeld te geven van de wensen van de opdrachtgever.

 

10. Copyright

Al het door Logodesk vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Logodesk niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door Logodesk gemaakte logo’s of websites is slechts toegestaan wanneer de door Logodesk vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij Logodesk een contract is aangegaan.

Het eigendom van door Logodesk verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Logodesk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Logodesk hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Logodesk gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Logodesk behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Na oplevering verkrijgt de opdrachtgever de eigendomsrechten van het Logo, illustratie of website.

 

11. Aansprakelijkheid

Voor zover Logodesk bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Logodesk weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Logodesk op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Logodesk of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Logodesk .

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Logodesk slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Logodesk voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Logodesk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
De opdrachtgever dient Logodesk terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Logodesk geleden schade.
Na de oplevering van het ontwerp (logo of website) verkrijgt de klant de rechten hierover en is bijgevolg zelf aansprakelijk voor het design. Logodesk kan vervolgens niet meer worden vervolgd voor plagiaat ed

12. Overdracht van rechten en verplichtingen

Logodesk noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.


13. Reclame


De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na oplevering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Logodesk, waarna Logodesk deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Logodesk binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder "gebreken". Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

14. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

Logodesk behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

15. Overige

Logodesk zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Logodesk.
Wanneer Logodesk bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt.

Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Logodesk zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
Logodesk is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

16. Geschillenregeling en toepasselijk recht

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Logodesk en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Logodesk is een divisie van SiteMatic

Deze voorwaarden gelden zowel voor Logodesk, Logomaker en Logoshop

---------------------

 

 

 


Over LogodeskOverige diensten ReviewsBlogPartnersSiteMap